תקנון תחרות הצילום

1. כללי התחרות ומטרותיה

1. התחרות נועדה לשפר את החוויה של באי הכנס ולהעניק הכרה למצוינות בתחום הצילום בכנס עולמות 2019. צלמים יתעדו את הכנס וחבר השופטים יבחן את צילומיהם ויבחר את התמונות המצטיינות.

2. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

2. מבנה התחרות והתנהלותה

1. תחרות הצילום תכלול שלושה מסלולים:

 • צילום מתחילים: תמונות בכל נושא מהכנס. במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים. מי שירצה יוכל להגיש את התמונות שצילם במסלול זה גם לתחרות חביב הקהל, שבה הציבור יבחר את התמונות האהובות עליו.
 •  צילום מתקדמים: תמונות בכל נושא מהכנס. מי שזכה בתחרויות בשנים קודמות צריך להגיש את תמונותיו למסלול זה. במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים. מי שירצה יוכל להגיש את התמונות שצילם במסלול זה גם לתחרות חביב הקהל, שבה הציבור יבחר את התמונות האהובות עליו.
 •  פנטזיה (לשעבר מציאות מוגברת): עיבוד דיגיטלי של תמונות מהכנס. במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת הקהל בלבד.

2. כל משתתף יגיש עד שלוש תמונות לכל מסלול. הנהלת התחרות תקבע מהו המספר המרבי של תמונות שישתתפו בתחרות חביב הקהל, הן מתוך כל מסלול והן של אותו צלם. צלמים המעוניינים שהתמונות שלהם יופיעו בתחרות חביב הקהל יתבקשו לדרג את התצלומים שיגישו כדי לסמן את סדר העדיפויות ביניהם, למקרה שאפשר יהיה להגיש לתחרות חביב הקהל פחות תמונות מאשר לתחרות השופטים (לכללים שנוגעים לתוכן התמונות עיינו בפרק 4: "תנאים ומגבלות").

3. משתתף יהיה רשאי לא להגיש תמונות למסלול אחד או יותר בתחרות בלי לפגוע בהתמודדותו במסלולים האחרים. משתתף שוויתר על התמודדות באחד ממסלולי התחרות לא יוכל להגיש תמונות לתחרות חביב הקהל במסלול הזה.

4. ציוני השופטים בשלושת המסלולים יינתנו לכל תמונה בנפרד והזוכה בכל מסלול יהיה המתמודד שצילם את התמונות שהממוצע שלהן הוא הגבוה ביותר. המקום השני יינתן לצלם שזכה לציון השני בטיבו וכן הלאה. לא תתאפשר זכייה של צלם יחיד במקום הראשון והשני באותו מסלול. במקרה של זכיית מתמודד יחיד בשני הציונים הגבוהים ביותר, הפרס על המקום השני יוענק למתמודד בעל הציון השלישי בטיבו. לדוגמה, מועמד אחד יכול לזכות במקום הראשון במסלול הצילום מתחילים ובמקום השני במסלול הפנטזיה, וגם במקום ראשון בתחרות חביב הקהל של צילום מתחילים.

5. חביב הקהל ייבחר על ידי הצבעות הקהל בפייסבוק. כל תגובה של "לייק" או "אהבה" תיחשב להצבעה אחת. כל תגובה אחרת לא תיספר. אין הגבלה על מספר התמונות להן ניתן להצביע.

6. התמונות יוגשו באמצעות כתובת הדוא"ל הרשמית של תחרות הצילומים עד 4 במאי 2019 בשעה 23:59 (להלן "תקופת ההגשה"). לא יותר להגיש צילומים אחרי תום תקופת ההגשה. לאחר ההגשה אין לעשות שינויים בתמונות שהוגשו או בבחירת הצילומים לתחרות חביב הקהל.

7. מארגני התחרות יאשרו את הצילומים לכל מסלולי התחרות, ויוודאו שהתמונות נשלחו למסלול הנכון.

8. הצילומים שיוגשו לתחרות חביב הקהל יועלו בידי הנהלת התחרות לאלבום פייסבוק בהתאם למסלול שאליו הוגשו (להלן "אלבומי חביב הקהל"), שיופיע בעמוד הפייסבוק של הכנס ב-12 במאי 2019.

9. התמונות יעברו לשופטים בעילום שם. התמונות באלבומי חביב הקהל יתפרסמו בלי ציון שם הצלם או המצולמים. עד למועד פרסום זהות הזוכים בתחרות לא יתאפשר לפרסם תגובות לתמונות ולאלבומים פרט לסימני "לייק" או "אהבה". רק מארגני התחרות יהיו רשאים להעלות תמונות לאלבומי חביב הקהל.

10. עד תום התחרות אין לפרסם אף תמונה שהוגשה לתחרות בכל מקום אחר.

3. ההשתתפות בתחרות

1. רשאים להשתתף בתחרות מי שעומדים בכל התנאים הבאים:

 • נרשמו לתחרות כדין ובמועד, על פי תנאי התקנון.
 • גילם 15 ומעלה.
 • אינם שופטים בתחרות ואינם נמצאים בין מארגני התחרות.
 • קיבלו אישור לכך ממארגני התחרות.

2. ההרשמה לתחרות היא באחריות המבקשים להשתתף בה. אפשר להירשם בטופס זה או בעמדת המודיעין במהלך הכנס. בעת ההרשמה יש לציין את שמכם מלא וכתובת דוא"ל פעילה שבה אפשר ליצור איתכם קשר.

3. ההרשמה תיפתח ביום פרסום התקנון ותסתיים ב-24 באפריל 2019 בשעה 23:59 (להלן "תקופת הרישום").

4. זוכי התחרות יתבקשו להעביר גם כתובת פיזית למשלוח דואר, אליה יישלחו תעודות הזכייה.

5. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.

4. תנאים ומגבלות

1. יש להגיש תמונות שצולמו בתוך גבולות המתחם של כנס עולמות 2019 בלבד ורק במהלך ימי הכנס: 23-24 באפריל 2019.

2. צילום של באי הכנס ייעשה אך ורק באישור המצולמים. צילום של קטינים יותר רק באישור הוריהם או אפוטרופוס שלהם. האחריות לקבל את הסכמת המצולמים מוטלת על הצלם בלבד. ההסכמה צריכה להינתן הן לעצם הצילום והן לשימוש בו במסגרת התחרות.

3. מותר להגיש צילומים מבוימים.

4. שימוש בתוכנות עריכה (דוגמת פוטושופ) במסלולי הצילום למתחילים ולמתקדמים יוּתר אך ורק בצורה שלא תעוות את תוכן הצילום ביחס למציאות. יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • אין להשתמש בתוכנות עריכה לשינוי המרקם (טקסטורה), הממדים או הצבעים של אדם או אובייקט בצילום או של סביבתו. לדוגמה, אין להאריך או לקצר משטח שעליו או שלפניו עומד המצולם ואין לשנות את הרקע של המצולם.
 • אין להשתמש בתוכנות עריכה על מנת לעוות את המציאות. לדוגמה, אין לשנות את צבע העיניים של המודל. .
 • מותר להשתמש בתוכנות עריכה להעצמת התמונה כפי שהיא. לדוגמה, אפשר לחזק את רוויית הצבעים הקיימים או לעמעם את צבעי הרקע כדי למקד את המבט באדם או האובייקט המצולם.
 • מותר לחתוך את שולי התמונה (Crop), בתנאי שהתמונה תוגש באחת מהפרופורציות הבאות: 1/1, 4/5, 2/3, 9/16, 3/4.

5. במסלול הפנטזיה (מציאות מוגברת) תותר עריכה בלתי מוגבלת של האובייקטים שבתמונות, לרבות הוספת אפקטים והכנסת עצמים חדשים לתמונה, אולם יש לשמר זיקה של התמונה לכנס. אין להוסיף טקסט לתמונות.

6. אין להגיש צילומים של פוסטרים, ציורים וכדומה.

7. אין להגיש לתחרות חומר שתוכנו מיני, פורנוגרפי או פוגע בצנעת הפרט.

8. ההשתתפות בתחרות הצילום אינה מזכה את המשתתף בכל זכות מיוחדת בכנס, לרבות כניסה לאירועים בתשלום או למתחמים שחלה עליהם מגבלת כניסה.

9. אין לעשות בצילום סימן שיאפשר לזהות את הצלם, כגון רישום שם הצלם, שימוש בסימן היכר שלו בפינת התמונה או כל דרך אחרת.

10. מותר למתחרים לשתף את אלבומי התחרות בפייסבוק בשלמותם, אך לא לשתף תמונות ספציפיות מהאלבום, כדי לא להפר את אנונימיות המשתתפים. צלם שינסה להטות את התחרות – ייפסל לאלתר.

11. מארגני התחרות רשאים לפסול כל צילום שלא יעמוד בתנאי התקנון. במקרה כזה יורשה המשתתף להגיש תמונה חלופית, כל עוד יעשה זאת בתוך תקופת ההגשה. לא תינתן ארכה מעבר לתקופת ההגשה. צלם שלא יספיק להשלים את ההגשה שלו בתקופת ההגשה, ייפסל. אין אפשרות לערער על פסילה של תמונה.

12. משתתף שיפריע להתנהלות התקינה של הכנס, השתתפותו בתחרות תיפסל.

5. תנאים ומגבלות – המארגנים

1. הנהלת הכנס והנהלת התחרות רשאיות להפסיק את התחרות או לשנות את תנאיה בכל עת. מארגני התחרות רשאים ליצור קשר עם משתתפי התחרות בהקשר רלוונטי בכל עת.

2. בחירת הפרסים שיחולקו לזוכי התחרות תהיה כפופה לשיקול דעתם של מארגני התחרות בלבד.

3. לא יתאפשר לערער על החלטת השופטים או על כל החלטה מנהלתית של מארגני התחרות או מנהלי הכנס.

4. מארגני הכנס רשאים להשתמש לצורכי הכנס בכל התמונות שיוגשו לתחרות הצילום, עם קרדיט לצלמים. אין בכך כדי לפגוע בזכויות הצלם על תמונותיו בכל הקשר אחר.

5. מנהלי התחרות ומארגני הכנס אינם נושאים באחריות כלשהי לכל נזקי גוף או רכוש או לכל פגיעה אחרת שתיגרם למשתתפי התחרות. אין בקיום התחרות כדי להרחיב כל אחריות שחלה על מארגני הכנס.