כנס עולמות 2015 - עולמות

תחרות צילום לכנס עולמות 2015 – תקנון

 1. כללי התחרות ומטרתה
 2. מבנה והתנהלות התחרות
 3. ההשתתפות בתחרות
 4. תנאים ומגבלות
 5. תנאים ומגבלות – מארגנים

 

 1. כללי התחרות ומטרתה

  1. התחרות נועדה להכיר במצוינות בתחום הצילום בכנס עולמות 2015: צלמים יתעדו את כנס עולמות 2015 וחבר שופטים יבחן את צילומיהם ויבחר את המצטיינים מביניהם.
  2. המסמך מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
   חזרה לראש התקנון  ||  חזרה לראש עמוד התחרות
    
 2. מבנה והתנהלות התחרות

  1. תחרות הצילום תמנה שלושה חלקים:
   1. תחרות כללית: צילומים כלליים של הכנס.
   2. תחרות קוספליי: צילומים של באי הכנס שהגיעו מחופשים.
   3. חביב הקהל: צילומים מהתחרות הכללית שייבחרו בידי הקהל הרחב ולא בידי שופטים.
  2. כל משתתף יידרש להגיש חמישה צילומים לתחרות הכללית וחמישה צילומים לתחרות צילומי הקוספליי (“אלבומי הגשה”). מבין התמונות יגיש המשתתף צילום אחד מכל אלבום לתחרות חביב הקהל.
  3. משתתף יהיה רשאי לוותר על ההגשה לתחרות הכללית או לתחרות צילומי הקוספליי לפי בחירתו בלי לפגוע בהתמודדותו בשאר חלקי התחרות. משתתף שוויתר על התמודדות באחת התחרויות לא יוכל להגיש תמונה לתחרות חביב הקהל בקטגוריה הזו.
  4. התמונות יוגשו באופן אלקטרוני.
   1. צילומים לתחרות הכללית ולתחרות צילומי הקוספליי יאושרו בידי מארגני התחרות. המארגנים יוודאו שהתמונות נשלחו לתחרות הנכונה.
   2. צילומים לתחרות חביב הקהל יעלו לאלבום בפייסבוק (“אלבום חביב הקהל”) שיופיע בעמוד הכנס בפייסבוק, החל ב-11 באפריל 2015 בשעות הצהריים וכלה בסיום תקופת ההגשה.
  5. אלבומי ההגשה יופיעו בעילום שם וגם התמונות באלבומי חביב הקהל יופיעו בלי אזכור של שם הצלם או המצולמים. לא יתאפשר פרסום תגובות כלשהן לתמונות ולאלבומים פרט ל”לייקים” עד לפרסום זהות הזוכים בתחרות.
  6. עד תום התחרות אין לפרסם אף תמונה שהוגשה לתחרות בכל מקום אחר.
  7. יש להגיש את התמונות עד 15 באפריל 2015 בשעה 23:59 (“תקופת ההגשה”). לא תתאפשר הגשת צילומים לאחר סגירת תקופת ההגשה. לאחר ההגשה לא יתאפשר לעשות שינויים בתמונות שהוגשו או בבחירת הצילומים שיוגשו לתחרות חביב הקהל.
  8. רק מארגני התחרות יהיו רשאים לעלות תמונות לאלבומי חביב הקהל. בעת הגשת התמונות יש לציין איזו מהם נבחרה להתמודד בתחרות חביב הקהל.
   חזרה לראש התקנון  ||  חזרה לראש עמוד התחרות
    
 3. ההשתתפות בתחרות

  1. רשאי להשתתף בתחרות כל מי ש:
   1. נרשם לתחרות כדין על פי תנאי התקנון.
   2. גילו 15 ומעלה.
   3. אינו שופט של התחרות או בין מארגני התחרות.
   4. קיבל אישור לכך ממארגני התחרות.
  2. ההרשמה לתחרות נמצאת באחריות המבקשים להשתתף בה. על מנת להירשם יש לשלוח מייל לכתובת photocontest@olamot-con.org.il או להירשם ידנית בקופות במהלך הכנס ולספק את המידע הבא:
   1. שמם המלא.
   2. מספר ת”ז שלהם.
   3. כתובת דוא”ל שבה ניתן ליצור קשר עמם.
  3. ניתן להירשם עד 10 באפריל בשעה 23:59.
  4. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
  5. צלמים רשמיים של האירוע יירשמו אוטומטית כמשתתפים בתחרות הצילום.
  6. לכל משתתף שנרשם מראש לתחרות ינופק תג שם שיזהה אותו כמשתתף.
   חזרה לראש התקנון  ||  חזרה לראש עמוד התחרות
    
 4. תנאים ומגבלות

  1. יש להגיש תמונות שצולמו במסגרת כנס עולמות 2015 בלבד ובמהלכו.
  2. צילום באי הכנס לתחרות יהיה אך ורק באישור המצולמים. צילום קטינים יותר רק באישור הוריהם או אדם מתאים אחר בלבד. האחריות לקבלת הסכמת הצולמים מוטלת על המשתתף בלבד. ההסכמה צריכה להינתן הן לצילום והן לשימוש בו במסגרת התחרות.
  3. ניתן להגיש צילומים מבוימים.
  4. שימוש בתוכנות עריכה (דוגמת “פוטושופ”) יותר אך ורק באופן שאינו מעוות את התוכן העיקרי של הצילום ביחס למציאות. אין לעשות שימוש ברור וגלוי בתוכנות עריכה.
  5. אין להגיש לתחרות חומר שתוכנו מיני, פורנוגרפי או פוגע בצנעת הפרט.
  6. אין לעשות סימן בצילומים שיאפשר לזהות את הצלם, כגון רישום שם הצלם או שימוש בסימן היכר שלו בפינת התמונה או בכל דרך אחרת.
  7. מארגני התחרות רשאים לפסול כל צילום שלא יעמוד בתנאי התקנון. במקרה כזה יהיה המשתתף רשאי להגיש תמונה חלופית, אך לא יקבל הארכה של תקופת ההגשה. צלם שלא יספיק להשלים את אלבום ההגשה שלו בתקופת ההגשה, ייפסל. לא תינתן אפשרות לערער על פסילה של תמונה.
  8. ההשתתפות בתחרות הצילום אינה מזכה את המשתתף בכל זכות מיוחדת בכנס, לרבות כניסה לאירועים או להרצאות בתשלום או למתחמים שחלות עליהם מגבלות כניסה.
  9. משתתף שיפריע להתנהלות התקינה של הכנס, ייפסל מהתחרות.
   חזרה לראש התקנון  ||  חזרה לראש עמוד התחרות
    
 5. תנאים ומגבלות – מארגנים

  1. הנהלת הכנס והנהלת התחרות רשאיות לעצור את התחרות או לשנות את תנאיה בכל עת.
  2. בחירת הפרסים שיחולקו לזוכי התחרות תהיה כפופה לשיקול דעתם של מארגני התחרות בלבד.
  3. לא יתאפשר לערער על החלטת השופטים או על החלטה מנהלתית של מארגני התחרות או מנהלי הכנס.
  4. מארגני הכנס יהיו רשאים להשתמש בכל התמונות שיוגשו לתחרות הצילום, עם מתן קרדיט לצלמים. אין בכך כדי לפגוע בזכויות הצלם על תמונותיו בכל הקשר אחר.
  5. מנהלי התחרות ומשתתפי הכנס אינם נושאים באחריות כלשהי לכל נזקי גוף או רכוש או לכל פגיעה אחרת שתיגרם למשתתפי התחרות. אין בקיום התחרות כדי להרחיב כל אחריות שחלה על מארגני הכנס לפי תקנון הכנס.
   חזרה לראש התקנון  ||  חזרה לראש עמוד התחרות